پارک ممنوع  * زهرا قاسمیان

پارک ممنوع * زهرا قاسمیان

ندای زاگرس - یکی از پدیده های چشمگیر بخصوص در شهر ما، وجود ماشین های زیاد و البته تک سرنشین در خیابان های کوچک و غیر استاندارد ماست.