از پشت لبخندهای گم شده/ لطفا ماسک بزنید!

از پشت لبخندهای گم شده/ لطفا ماسک بزنید!

ماناسپهر - فرشته قاسمیان/زندگی روزمره هر روز روال طبیعی خود را طی می کرد، رهگذری از گرانی شکایت می کرد، زنی میانسال نگران تهیه لوازم ضروری و هزینه های عروسی دخترش بود، کودکان سرحال و شاداب در عالم کودکانه خود خوش بودند.؛