به اضافه ی شصت

به اضافه ی شصت

ندای زاگرس - فرشته قاسمیان - زندگی در گذر است و ما هر روز بیشتر به این نتیجه می رسیم که چند صباحی بیشتر در این دنیای فانی مهمان نیستیم، اما هر روز روزمرگی‌هایمان به ما فرصت اندیشیدن به این امر حتمی را نمی‌دهد به قول معروف تا بوده همین بوده، غفلت و فراموشی.؛